Ekaterina Maximova Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky Choreography: Lev Ivanov